Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Voor alle overeenkomsten van productenverkoop en/of uitvoering van loonopdrachten en diensten gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en deze algemene voorwaarden maken hiervan onverbrekelijk deel uit. Opdrachten binden Sabrina Food Service na schriftelijke bevestiging door opdrachtgever.
2. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de opdrachtgever en Sabrina Food Service die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
3. Indien de opdrachtgever eenmaal een overeenkomst heeft gesloten met Sabrina Food Service op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is, of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Sabrina Food Service te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten der betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijk verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
4. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Sabrina Food Service niet aansprakelijk.

Artikel 3 Prijzen
1. De verkoopprijzen van Sabrina Food Service zijn inclusief BTW.
2. De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Indien een der kostprijsbestanddelen, waaronder in- en uitvoerrechten en wisselkoersen, na de bevestiging van de order, maar voor de levering van de goederen en /of diensten met meer dan 5% verhoogd wordt, heeft de verkoper het recht die verhoging aan de koper door te berekenen.
3. Kosten, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Levertijd
1. Ten aanzien van de overeengekomen levertijden geldt dat zij zo nauwkeurig mogelijk worden afgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de termijnen van levering zoveel mogelijk na te komen, is Sabrina Food Service nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. De overeengekomen termijn geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Een overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht om de opdracht te annuleren of de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit Sabrina Food Service tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Levering
1. Levering van goederen vindt plaats op het ogenblik dat deze het bedrijf Sabrina Food Service verlaten.
2. Levering van diensten vindt plaats op het ogenblik dat deze als zijnde uitgevoerd zijn doorgegeven aan de opdrachtgever.
3. De door de opdrachtgever bestelde goederen kunnen in gedeelten worden opgeleverd. Elke deellevering kan afzonderlijk worden gefactureerd. De opdrachtgever verplicht zich iedere op een deellevering betrekking hebbende factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
4. Het transport van de goederen is onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook wanneer het retourzendingen betreft.
5. a. Bij uitvoering van productieopdrachten behoudt Sabrina Food Service zich het recht voor tot 5% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid, zonder dat hieruit verplichtingen voor Sabrina Food Service ontstaan.
b. Sabrina Food Service zal in alle gevallen echter de uiteindelijk geleverde hoeveelheden in rekening brengen aan de opdrachtgever.
6. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd wanneer door Sabrina Food Service schriftelijk te kennen is gegeven de te retourneren goederen te accepteren. Ten onrechte geretourneerde goederen of retourzendingen waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, blijven ter beschikking en voor risico van de opdrachtgever. Eventuele vervoers- en opslagkosten komen voor zijn rekening.
7. Berekende emballage wordt gecrediteerd, mits franco geretourneerd.

Artikel 6 Eigendomsovergang en -voorbehoud
1. Alle overgedragen goederen blijven het onvervreemdbaar eigendom van Sabrina Food Service en mogen derhalve niet worden verkocht, beleend, verpand of met hypotheek belast, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit of naar aanleiding van de overeenkomst heeft voldaan.
2. Behoudens het gestelde in lid 4 van dit artikel, zal het eigendom van de zaken op de opdrachtgever overgaan op het tijdstip van levering.
3. De zaken zijn voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de zaken het bedrijf van Sabrina Food Service hebben verlaten.
4. Sabrina Food Service blijft eigenaar van de door hem geleverde zaken tot volledige betaling door opdrachtgever van alle vorderingen van Sabrina Food Service heeft plaatsgevonden, zulks tot zekerheid van betaling van alle vorderingen. Onder vordering dient te worden begrepen iedere vordering in verband met nakoming van enige overeenkomst tussen Sabrina Food Service en opdrachtgever, alsmede vorderingen met betrekking tot rente, boetes en incassokosten van Sabrina Food Service op opdrachtgever.
5. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Sabrina Food Service te bewaren.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en reclame
1. Alle goederen of delen hiervan van derden en voorwerpen, zich daarin of daaraan bevindende, zijn gedurende de periode, dat zij zich onder opzicht van Sabrina Food Service bevinden, niet verzekerd en worden slechts onder zijn opzicht genomen onder uitdrukkelijk beding, dat hij, behalve voor zover opzet of grove schuld aan de zijde van Sabrina Food Service wordt bewezen, geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal of enigerlei schade en dat de opdrachtgever Sabrina Food Service vrijwaart tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden.
2. Reclames moeten, voor wat betreft zichtbare gebreken, worden ingediend binnen veertien dagen na oplevering van het werk of aflevering van de goederen.
3. Reclames betreffende verborgen gebreken moeten worden ingediend binnen veertien dagen na het tevoorschijn treden van het desbetreffende gebrek, met dien verstande, dat reclame niet meer mogelijk is indien het verborgen gebrek te voorschijn treedt na een tijdsverloop van vier maanden na aflevering van het werk of aflevering van de goederen.
4. Reclameren is niet meer mogelijk met betrekking tot goederen, zodra deze zijn bewerkt of verwerkt, dan wel op onoordeelkundige wijze zijn behandeld.

Artikel 8 Garantie
1. Sabrina Food Service staat in voor de deugdelijkheid van het gebruikte materiaal en/of voor de deugdelijkheid van het door hem vervaardigde product uit die materialen.
2. Het bepaalde onder lid 1. geldt niet ingeval door de opdrachtgever de te gebruiken materialen zijn vastgesteld of toegeleverd.
3. Is een reclame jegens Sabrina Food Service gegrond, dan is Sabrina Food Service gerechtigd opnieuw te leveren, of te herstellen met inachtneming van een naleveringstermijn gelijk aan de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn, dan wel dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de reclame betrekking heeft te crediteren. Aansprakelijkheid voor indirecte of verdere schade wordt niet aanvaard.

Artikel 9 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen moeten facturen worden voldaan binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder toepassing van enige korting of schuldvergelijking.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag, dat die termijn is verlopen, over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan tot aan de dag der algehele voldoening over het gehele factuurbedrag, zonder dat enige ingebrekestelling voor de verschuldigdheid daarvan noodzakelijk zal zijn.
3. Indien de opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon of daaraan gelijk te stellen onderneming, niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij, nadat Sabrina Food Service schriftelijk na het vestrijken van de betalingstermijn betaling heeft aangezegd, de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), met een minimum van € 40,--.
4. Voor de opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon, geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met een rente ter grootte van de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag, direct na het vervallen van de afgesproken betalingstermijn, zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning, verschuldigd zijn.
5. Ongeacht andersluidende wettelijke regelingen komen alle gemaakte buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van opdrachtgever als bedoeld in lid 4. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de, met inbegrip van voornoemde rente, door opdrachtgever verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 200,--.
6. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever op grond van de door Sabrina Food Service in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

Artikel 10 Wanprestatie
1. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Sabrina Food Service het recht om de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist en om de overgedragen doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
2. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.
3. Bij niet-nakoming van een zijner verplichtingen is de opdrachtgever in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Artikel 11 Opslag
Ingeval gereed zijnde goederen door oorzaken, van de wil van Sabrina Food Service onafhankelijk, niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Sabrina Food Service gerechtigd, deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgehad.

Artikel 12 Conversie en bepalingen die van kracht blijven
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het einde van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

Artikel 13 Slotbepalingen
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen voor zover zij de bevoegdheid van de rechtbank sector kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Zutphen met dien verstande dat Sabrina Food Service ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de opdrachtgever gevestigd is.
Bedingen die afwijken van deze leverings- en betalingsvoorwaarden, moeten schriftelijk tussen opdrachtgever en Sabrina Food Service zijn overeengekomen. Bezigt de opdrachtgever inkoopcondities, dan erkent de opdrachtgever door deze order te handhaven, dat deze inkoopcondities op de betreffende order niet van toepassing zijn.